DICP OpenIR
Hydrogen Storage Properties of Ca(BH4)2-LiNH2 System
Chu HL(褚海亮); Xiong ZT(熊智涛); Wu GT(吴国涛); Guo JP(郭建平); Zheng XL(郑学丽); He T(何腾); Wu CZ(吴成章); Chen P(陈萍)
刊名Chemisty-An Asian Journal
2010
5期:7页:1594-1599
部门归属19
项目归属1901
产权排名1;1
语种
原文出处查看原文
文献类型期刊论文
条目标识符http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/103453
专题中国科学院大连化学物理研究所
通讯作者Chen P(陈萍)
推荐引用方式
GB/T 7714
Chu HL,Xiong ZT,Wu GT,et al. Hydrogen Storage Properties of Ca(BH4)2-LiNH2 System[J]. Chemisty-An Asian Journal,2010,5(7):1594-1599.
APA 褚海亮.,熊智涛.,吴国涛.,郭建平.,郑学丽.,...&陈萍.(2010).Hydrogen Storage Properties of Ca(BH4)2-LiNH2 System.Chemisty-An Asian Journal,5(7),1594-1599.
MLA 褚海亮,et al."Hydrogen Storage Properties of Ca(BH4)2-LiNH2 System".Chemisty-An Asian Journal 5.7(2010):1594-1599.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[褚海亮]的文章
[熊智涛]的文章
[吴国涛]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[褚海亮]的文章
[熊智涛]的文章
[吴国涛]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[褚海亮]的文章
[熊智涛]的文章
[吴国涛]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。