DICP OpenIR
Molar heat capacity and thermodynamic properties of 1-cyclohexene-1;2-dicarboxylic anhydride [C8H8O3]
Lv XC(吕雪川); Tan ZC(谭志诚); Di YY(邸友莹); Shi Q(史全); Sun LX(孙立贤); Zhang T(张涛)
刊名JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS
2004
36期:9页:787-792
项目归属1504,1501
产权排名1;1
语种
原文出处查看原文
文献类型期刊论文
条目标识符http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/81449
专题中国科学院大连化学物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Lv XC,Tan ZC,Di YY,et al. Molar heat capacity and thermodynamic properties of 1-cyclohexene-1;2-dicarboxylic anhydride [C8H8O3][J]. JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS,2004,36(9):787-792.
APA 吕雪川,谭志诚,邸友莹,史全,孙立贤,&张涛.(2004).Molar heat capacity and thermodynamic properties of 1-cyclohexene-1;2-dicarboxylic anhydride [C8H8O3].JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS,36(9),787-792.
MLA 吕雪川,et al."Molar heat capacity and thermodynamic properties of 1-cyclohexene-1;2-dicarboxylic anhydride [C8H8O3]".JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS 36.9(2004):787-792.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
2004E6YKZ984T4.pdf(212KB) 开放获取--请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[吕雪川]的文章
[谭志诚]的文章
[邸友莹]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[吕雪川]的文章
[谭志诚]的文章
[邸友莹]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[吕雪川]的文章
[谭志诚]的文章
[邸友莹]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。