DICP OpenIR
Syntheses and resolutions of new chiral biphenyl backbones: 2-amino-2'-hydroxy-6;6'-dimethyl-1;1'-biphenyl and 2-amino-2'-hydroxy-4;4';6;6'-tetramethyl-1;1'-biphenyl
Liang YX(梁毓学); Gao S(高爽); Wan HH(万慧慧); Wang JW(王军伟); Chen HL(陈惠麟); Zheng Z(郑卓); Hu XQ(胡信全); Liang YX(梁毓学); Gao S(高爽); Wan HH(万慧慧); Wang JW(王军伟); Chen HL(陈惠麟); Zheng Z(郑卓); Hu XQ(胡信全)
刊名Tetrahedron: Asymmetry
2003
14页:1267-1273
部门归属205
项目归属205
产权排名1;1
原文出处查看原文
文献类型期刊论文
条目标识符http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/82813
专题中国科学院大连化学物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Liang YX,Gao S,Wan HH,et al. Syntheses and resolutions of new chiral biphenyl backbones: 2-amino-2'-hydroxy-6;6'-dimethyl-1;1'-biphenyl and 2-amino-2'-hydroxy-4;4';6;6'-tetramethyl-1;1'-biphenyl[J]. Tetrahedron: Asymmetry,2003,14:1267-1273.
APA 梁毓学.,高爽.,万慧慧.,王军伟.,陈惠麟.,...&胡信全.(2003).Syntheses and resolutions of new chiral biphenyl backbones: 2-amino-2'-hydroxy-6;6'-dimethyl-1;1'-biphenyl and 2-amino-2'-hydroxy-4;4';6;6'-tetramethyl-1;1'-biphenyl.Tetrahedron: Asymmetry,14,1267-1273.
MLA 梁毓学,et al."Syntheses and resolutions of new chiral biphenyl backbones: 2-amino-2'-hydroxy-6;6'-dimethyl-1;1'-biphenyl and 2-amino-2'-hydroxy-4;4';6;6'-tetramethyl-1;1'-biphenyl".Tetrahedron: Asymmetry 14(2003):1267-1273.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
2003H1X8HZ9G75.pdf(241KB) 开放获取--请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[梁毓学]的文章
[高爽]的文章
[万慧慧]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[梁毓学]的文章
[高爽]的文章
[万慧慧]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[梁毓学]的文章
[高爽]的文章
[万慧慧]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。