DICP OpenIR
Heat Capacities and Thermodynamic Properties of (-)-2-3-0-Isopropylidene-2;3-dihydroxy-1;4-bis butane [(-)-DIOP]
Wu XM(吴新明); Tan ZC(谭志诚); Song YJ(宋永吉); Meng SH(孟霜鹤); 曲松生*
刊名Thermochmica Acta
2000
346页:57-62
部门归属5
项目归属507
语种英语
原文出处查看原文
文献类型期刊论文
条目标识符http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/84363
专题中国科学院大连化学物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Wu XM,Tan ZC,Song YJ,et al. Heat Capacities and Thermodynamic Properties of (-)-2-3-0-Isopropylidene-2;3-dihydroxy-1;4-bis butane [(-)-DIOP][J]. Thermochmica Acta,2000(346):57-62.
APA 吴新明,谭志诚,宋永吉,孟霜鹤,&曲松生*.(2000).Heat Capacities and Thermodynamic Properties of (-)-2-3-0-Isopropylidene-2;3-dihydroxy-1;4-bis butane [(-)-DIOP].Thermochmica Acta(346),57-62.
MLA 吴新明,et al."Heat Capacities and Thermodynamic Properties of (-)-2-3-0-Isopropylidene-2;3-dihydroxy-1;4-bis butane [(-)-DIOP]".Thermochmica Acta .346(2000):57-62.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
20005CV39UDN52.pdf(135KB) 开放获取--请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[吴新明]的文章
[谭志诚]的文章
[宋永吉]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[吴新明]的文章
[谭志诚]的文章
[宋永吉]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[吴新明]的文章
[谭志诚]的文章
[宋永吉]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。